Algemene voorwaarden October

Disclaimer

Dit is een nederlandse vertaling van de Duitse algemene voorwaarden en vormt in geen geval de bindende versie zoals alleen de Duitse versie dat doet.

Verklarende woordenlijst

Affiliateiemand die een oktoberrekening opent met een promotiecode en €500 uitleent (of €200 als de doorverwijzer van loyaliteitsvoordelen profiteert)
Analistiemand die de geschiktheid van het project voor financiering controleert Effectief Jaarlijks rentepercentage
Kredietnemer: een bedrijf dat een lening heeft gekregen voor een project
Lenersovereenkomst: een juridisch contract waarin de voorwaarden van een lening zijn vastgelegd die een lener via de website bij een kredietverstrekker heeft afgesloten
Downloadbare inhoudinhoud die van de website kan worden gedownload
ECSP-verordeningverordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020
KYC-proces (ken uw klant)proces voor het verifiëren van de identiteit van gebruikers Investeerder: iemand die geld uitleent
Octoberverwijst naar October SA en haar filialen Oktober Account: de account aangemaakt op app.october.euen de bijbehorende betaal portemonnee
October Factory: een vermogensbeheerder die beleggingen beheert en erkend is door de Autorité des Marchés Financiers onder het nummer GP-16000030
Oktober IFP: een onderneming die door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is erkend als (i) een Europese crowdfundingdienstverlener onder de ECSP-verordening onder nummer FP-2023-16 om het verstrekken van leningen via de website te vergemakkelijken en (ii) als agent van de betalingsdienstaanbieder Lemonway. October IFP is ingeschreven in het REGAFI-register onder nummer 69593
Aanbieder van betalingsdienstentussenpersoon die het IFP een mandaat geeft om betalingsdiensten te verlenen en die vermeld staat op de Website op het adres fr.october.eu/cgupspverschijnt Betaalportefeuille: een betaalportemonnee gekoppeld aan de oktoberrekening
Project: het gedefinieerde project waarvoor een lener financiering zoekt
Verwijzer: kredietgever die een promotiecode deelt met een affiliate
Websiteverwijst naar october.euen app.october.eu
AV: de algemene voorwaarden van de website
Gebruiker: een lener, investeerder of partner van October

Preambule

Welkom op october.euen alle subdomeinen verbinden.october.euen app.october.eu (hierna de "Website")(hierna de "Website"). Toegang tot de Website betekent onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AV in hun geheel. Door de Website te bezoeken, erkent de Gebruiker dat de crowdfundingdiensten niet vallen onder het depositogarantiestelsel krachtens Richtlijn 2014/49/EU en dat investeringen die via de Website voor crowdfundingdoeleinden zijn verworven, niet vallen onder het beleggerscompensatiestelsel krachtens Richtlijn 97/9/EG. Oktober geeft geen beleggingsadvies of aanbeveling met betrekking tot de geschiktheid voor de Gebruiker van enig aanbod dat op de Website wordt gepubliceerd, hetgeen de Gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt. Elke beleggingsbeslissing die door de Gebruiker wordt genomen, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De informatie over het aanbod van October Connect is beschikbaar op de website connect.october.eudit gedeelte wordt beheerd en gepubliceerd door October SA. De informatie voor professionele beleggers is beschikbaar op october.eu/lenders/institutionalde andere delen van de website worden beheerd en gepubliceerd door October IFP. OVH (RCS Lille Métropole 424 761 419), een bedrijf gevestigd te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk, en Amazon Web Services LLC, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, beheren de website. De Franse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot met name de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze AV. Navigatie op de website is onderworpen aan de toepasselijke Europese en Franse wet- en regelgeving en deze AV.

1. Toegang tot de website

1.1 Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle functies van deze Website, moet u meerderjarig zijn of minderjarig met toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger, mag u geen "US citizen" zijn zoals gedefinieerd door de US Internal Revenue Service, en moet u een bankrekening in de eurozone, een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer hebben.

Voor toegang tot sommige secties van de Site is het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist, in welk geval het uw eigen verantwoordelijkheid is om passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van deze codes te waarborgen. U kunt deze codes te allen tijde wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze secties kan echter worden beperkt om frauduleus gebruik van deze codes te voorkomen. U dient ons op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik waarvan u op de hoogte bent.

U bevestigt dat de gegevens die u ons verstrekt en die worden opgeslagen in onze informatiesystemen juist zijn en een geldig bewijs vormen van uw identiteit. U verbindt zich ertoe om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van deze gegevens.

In geval van niet-naleving van de regels beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de site te blokkeren, in welk geval wij u zo snel mogelijk zullen informeren.

Hoewel wij ons uiteraard inspannen om de website te allen tijde beschikbaar te houden, kunnen wij niet garanderen dat toegang tot de website te allen tijde mogelijk is. In het bijzonder om redenen van onderhoud, actualisering of om andere redenen waarop wij geen invloed hebben, kan de toegang tot de website worden onderbroken zonder dat oktober hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. De navigatie op de marktplaats is beveiligd in overeenstemming met de stand van de techniek (SSL - https).

1.2 Registratie van leners

1.2.1 Gratis en vrijblijvende test of uw bedrijf geschikt is voor de financiering van October

Onder de volgende link: nl.october.eukunt u testen of uw bedrijf in aanmerking komt voor de oktoberfinanciering. U hoeft alleen maar het registratienummer van uw bedrijf (bijv. inschrijving in het handelsregister), het gewenste financieringsvolume en het doel van de financiering op te geven.
Om de resultaten van uw geschiktheidstest te ontvangen, wordt u gevraagd u te registreren en met name uw e-mailadres en financieringsbehoeften te verifiëren.

1.2.2 Voorbereiding van het financieringsdossier en analyse

De voorbereiding van het financieringsdossier gebeurt voornamelijk manueel en vereist dat u de volgende documenten opstuurt (deze lijst is niet exhaustief)

 • de laatste 3 belastingaangiften
 • Afschrijvingsschema van je bestaande schulden

Een analist neemt zo snel mogelijk per e-mail en/of telefoon contact met u op om uw project te bestuderen en uw behoeften beter te begrijpen. De analist kan u zo nodig om aanvullende documenten vragen om zijn analyse voor te bereiden, die hij vervolgens formeel voorlegt aan het kredietcomité van de October Factory. Na validatie door het comité van de October Factory wordt de financieringsaanvraag naar het IFP van oktober gestuurd, dat beslist of de aanvraag in aanmerking komt voor financiering.

1.2.3 KYC (Know Your Customer) proces - het verifiëren van de identiteit van uw bedrijf en de identiteit van de manager(s) die gemachtigd zijn om het bedrijf te binden

Aangezien oktober onderworpen is aan de geldende regelgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, moeten we parallel aan de kredietanalyse de identiteit van de eindbegunstigden van de transactie en de managers van het bedrijf verifiëren. Elke valse of onregelmatige verklaring kan het voorwerp uitmaken van een speciaal onderzoek om fraude te voorkomen. Door deze AV te aanvaarden, bevestigt u in het bijzonder dat:

 • U geen strafblad heeft voor overtredingen van nationale regelgeving op het gebied van handelsrecht, insolventierecht, financiële diensten, anti-witwassen, fraude of beroepsaansprakelijkheid; en
 • Je niet gevestigd bent in een niet-coöperatief rechtsgebied zoals erkend door het relevante beleid van de Europese Unie of in een derde land met een hoog risico zoals gedefinieerd in artikel 9(2) van Richtlijn (EU) 2015/849.

1.2.4 Aanvaarding van de leningofferte / elektronische handtekening

Na overleg met het kredietcomité van de Oktoberfabriek informeren we je over de aanvaarding of afwijzing van de financiering van je project. Je erkent uitdrukkelijk dat deze beslissing uitsluitend door Oktober wordt genomen en dat Oktober niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een negatieve beslissing. In het geval van een positieve reactie van ons, kan je project pas online worden gezet na ondertekening van onze leenovereenkomst. De leenovereenkomst vermeldt de informatie die je hebt verstrekt tijdens de stappen beschreven in sectie 1.2.1 tot 1.2.4 van deze Gebruiksvoorwaarden, de essentiële kenmerken van de lening (bedrag, looptijd, rentevoet, kosten en commissies, geschat JKP) en de wettelijke voorwaarden voor het online zetten van je project op de website.

De leenovereenkomst moet door jou worden gecontroleerd en handmatig of elektronisch worden ondertekend.

Door de leningovereenkomst en de volmacht in de bijlagen te ondertekenen, machtig je October formeel om de meervoudige leningovereenkomsten van de leners namens jou elektronisch te ondertekenen.

1.2.5 Mogelijke annulering van de leningofferte

Als October IFP redelijkerwijs een omissie, fout of onnauwkeurigheid in de door u verstrekte informatie vaststelt die het verwachte rendement van het leenaanbod wezenlijk zou kunnen beïnvloeden, wordt u verzocht deze informatie onmiddellijk te wijzigen of te corrigeren. Als een dergelijke wijziging niet onmiddellijk wordt aangebracht, kan October IFP:

 • het Leningaanbod op de website opschorten totdat de informatie is aangevuld of gecorrigeerd, maar voor een periode van maximaal 30 kalenderdagen; en
 • Als er binnen 30 kalenderdagen geen passende correctie of aanvulling plaatsvindt, wordt de leningaanbieding geannuleerd.

2. Gebruik van de website

Denk eraan dat het gebruik van de website vereist dat je over de benodigde hardware en software beschikt om het internet te gebruiken. Het is daarom jouw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot onze diensten op de website en deze te gebruiken (met name computer, internettoegang, standaardsoftware zoals browser en e-mailclient). Je bent verantwoordelijk voor de kosten die worden gemaakt door de relevante serviceproviders.

Aangezien het internet geen garantie biedt voor de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdracht, willen wij u er ook op wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor fouten, weglatingen, verwijderingen, vertragingen, onderbrekingen (met name door virussen), communicatiekanalen of voor hardware en software waarop wij geen invloed hebben.

In de beveiligde gebieden kunt u informatie vinden over investerings- of kredietmogelijkheden en leningen van bedrijven accepteren.

U verbindt zich ertoe de informatie op de website uitsluitend te gebruiken voor het verkrijgen van financiering.
Bovendien verbindt u zich ertoe oktober te vrijwaren van alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door uw gebruik van onze dienst.
Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de volgende bepalingen. Door deze website te gebruiken, verbindt u zich ertoe deze website niet te gebruiken

 • om inhoud te verspreiden die beledigend, lasterlijk, ongeoorloofd of kwaadwillig is, inbreuk maakt op privacy- of beeldrechten of aanzet tot geweld, raciale of etnische haat;
 • voor politieke, propagandistische of zendingsdoeleinden;
 • om reclame-inhoud of reclamecampagnes te publiceren
 • om informatie of inhoud te verspreiden die schadelijk is voor minderjarigen;
 • om onwettige handelingen te plegen, in het bijzonder het schenden van auteursrechten op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz;
 • een lasterlijke of kwaadaardige gebruikersnaam te gebruiken die de privacy of beeldrechten van derden schendt of aanzet tot geweld, raciale of etnische haat.

2.1 Diensten aangeboden op de website

Oktober biedt een kredietplatform voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Vereisten als je wilt lenen op de website

Je bent een in Duitsland gevestigde onderneming, ingeschreven in het handelsregister en hebt minstens twee jaar ervaring.

Je hebt een professionele lening nodig om snel en zonder tegenprestatie een specifiek project te financieren.

De teams van October zullen uw aanvraag analyseren en u toegang geven tot een database van investeerders die bereid zijn uw project te financieren. Daartoe verbindt u zich ertoe October correcte, precieze, volledige en volledige informatie te verstrekken over uw project en de situatie van uw bedrijf, zodat October uw aanvraag kan onderzoeken en de informatie op de site kan publiceren.

Wij raden u aan de algemene voorwaarden van onze betalingsdienstaanbieder en/of instelling voor elektronisch geld of een door het platform aangestelde tussenpersoon te lezen, die beschikbaar zijn op de website https://de.october.eu/lemonway-agbs/ en die de betalings- en terugbetalingstransacties beschrijven die op uw rekening bij Oktober kunnen worden uitgevoerd.

Denk eraan dat lenen bij het publiek het risico van een te hoge schuldenlast met zich meebrengt, dus zorg ervoor dat je zorgvuldige beslissingen neemt over je financieringsbehoeften en je vermogen om terug te betalen.

October geeft geen financieel advies aan leners en is niet verantwoordelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van leningen die je via de website afsluit. We herinneren je eraan dat je zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid neemt voor de financiering van je project en de terugbetaling ervan.

2.2 Downloadbare inhoud

Wij kunnen op deze Website content beschikbaar stellen die u kunt downloaden (hierna "Downloadbare content" genoemd). Door deze Downloadbare content te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij verlenen u, gratis en voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de downloadbare inhoud te gebruiken voor persoonlijk en privégebruik. Voor elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de downloadbare inhoud is onze uitdrukkelijke toestemming vereist.

2.3 Persoonsgegevens

Informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken is te vinden in ons privacybeleid, dat u kunt openen via de volgende link

https://de.october.eu/datenschutz/

3. Betalingsvoorwaarden

De prijzen voor de diensten die op de website worden aangeboden, zijn te vinden op onze speciale pagina.

4. Belasting

Bepaalde informatie over de belasting van het verstrekken van leningen door individuele investeerders wordt uitsluitend ter informatie aan u verstrekt op de Website, in onze FAQ's, en u erkent dat deze informatie uitsluitend ter informatie wordt verstrekt en geen belastingadvies vormt.

October is niet verantwoordelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van leningen die via de Website worden verstrekt of ontvangen en raadt u aan uw eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen om uw eigen situatie te beoordelen.

5. Bewijs Overeenkomst

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg heeft dezelfde bewijskracht als de overeenkomst tussen de partijen op papier.

De elektronische records die in onze computersystemen worden bewaard, worden onder de juiste veiligheidsomstandigheden bewaard en worden beschouwd als bewijs van de communicatie tussen de partijen.

De contractuele documenten worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium dat als bewijs kan worden gebruikt.

6. Informatie op de website

6.1 Algemene bepalingen

Wij streven ernaar om u te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie, maar aangezien de overdracht van gegevens en informatie via het internet technisch niet absoluut betrouwbaar is, kunnen wij de juistheid van alle informatie op deze website niet garanderen en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie.

Bovendien vestigen wij uw aandacht op het feit dat er onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen voorkomen in de informatie die beschikbaar is op deze website, in het bijzonder als gevolg van inmenging door derden, en verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op het volgende adres: [email protected]

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aansporing tot een contract, advies of aanbeveling van welke aard dan ook. oktober biedt geen financieel of fiscaal advies.

Gebruikers wordt geadviseerd contact op te nemen met hun gebruikelijke adviseurs voor advies, met name in juridische en fiscale aangelegenheden.

6.2 Hyperlinks

De hyperlinks op deze website kunnen u naar websites leiden die door derden worden beheerd en waarvan wij de inhoud niet controleren. Bijgevolg, en rekening houdend met het feit dat de hyperlinks op deze website uitsluitend zijn opgenomen om het navigeren op het internet te vergemakkelijken, is het raadplegen van websites van derden naar eigen goeddunken en onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Er kan echter redelijkerwijs niet van ons worden verwacht dat we de inhoud van de gelinkte pagina's permanent controleren zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Als we kennis nemen van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Als u hyperlinks naar deze website wilt maken, moet u ons eerst een verzoek om toestemming sturen naar het volgende adres: [email protected].

6.3 Aansprakelijkheid voor inhoud, beperking van aansprakelijkheid

6.3.1 Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstenaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 (1) van de Duitse Telemediawet ("TMG") en algemene wetgeving. In overeenstemming met § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop wij ons bewust worden van een specifieke wettelijke overtreding. Als wij ons bewust worden van dergelijke wettelijke overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

6.3.2 Beperking van aansprakelijkheid

Ongeacht de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen is Oktober altijd onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet en grove nalatigheid, voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid, voor zover wij een garantie op ons hebben genomen en voor claims die voortvloeien uit de productaansprakelijkheidswet.

Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten, tenzij een wezenlijke contractuele verplichting is geschonden. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en op de nakoming waarvan u mag vertrouwen. In het geval van een licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de typisch voorzienbare schade.

Voor zover onze aansprakelijkheid voor schade uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze werknemers, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten en in het bijzonder ten gunste van de aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, organen en hun leden met betrekking tot hun persoonlijke aansprakelijkheid.

7. Afsluiting van uw oktober-account

Als de gebruiker van de website geen lener is onder een of meerdere leningsovereenkomsten, kan hij/zij zijn/haar Oktober account op elk gewenst moment afsluiten, anders moet de gebruiker wachten tot de leningsovereenkomst(en) is/zijn afgelopen voordat hij/zij zich afmeldt.

Het sluiten van uw Oktober account zal resulteren in een terugbetaling van alle bedragen die op uw Oktober account staan en door het sluiten van uw Oktober account bevestigt u dat

 • U niet langer toegang hebt tot de gegevens in uw Oktober Account;
 • U niet langer zult profiteren van de informatie en mogelijkheden op de Website;
 • U niet langer toegang hebt tot de diensten die door de Website worden aangeboden.

Om uw Oktober Account op te heffen, moet u een e-mail sturen vanaf uw e-mailadres naar [email protected] waarin u uw wens om uw Oktober Account op te heffen kenbaar maakt. Het geld dat nog op de Oktober Account staat, kan alleen worden overgemaakt via een bankoverschrijving naar de bank- of postrekening waarvan u de gegevens aan ons hebt verstrekt bij de registratie.

U ontvangt binnen maximaal 30 dagen een e-mail van October ter bevestiging dat uw Oktoberrekening is opgeheven.

8. Intellectueel eigendom

De website en alle onderdelen ervan (zoals merken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De ontwikkeling van deze website heeft aanzienlijke investeringen gevergd en de gezamenlijke inspanningen van onze teams, en om deze reden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld hierin, verlenen wij u geen enkel ander recht dan het recht om de website te raadplegen voor uw strikt persoonlijk gebruik.

Elk gebruik, reproductie of weergave van de website (geheel of gedeeltelijk) of de elementen waaruit deze bestaat, op welke drager dan ook, voor welk ander doel dan ook, met name voor uw eigen commerciële doeleinden, is niet toegestaan.

9. Verwijzingen

Bij wijze van uitzondering kunnen wij u uitdrukkelijk toestemming geven om de Website geheel of gedeeltelijk te reproduceren en/of weer te geven op bepaalde dragers. Elk verzoek voor een dergelijke toestemming moet eerst naar het volgende adres worden gestuurd: [email protected] of October, Rue de la Victoire 94, 75009 Parijs.

10. Klachten en vorderingen

10.1. U bent investeerder, leningnemer of partner van October

De klachtenprocedure van October IFP vindt u op deze link.

10.2. u bent een professionele investeerder

De klachtenprocedure van October Factory vindt u hier.

10.3. je bent niet in een van de bovenstaande gevallen

In alle andere gevallen kunt u uw klacht sturen naar [email protected]

11. Wijzigingen van de website en gebruiksvoorwaarden

Wij zijn gerechtigd de inhoud en informatie op deze website en in deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk blijkt en niet te kwader trouw nadelig voor u is, in het bijzonder om te voldoen aan wetswijzigingen en/of om de website te verbeteren. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

Een wijziging of aanvulling wordt ten minste vier weken voordat deze van kracht wordt op passende wijze in tekstvorm aangekondigd. In de regel wordt de wijziging van de gebruiksvoorwaarden per e-mail aangekondigd. U heeft het recht om binnen vier weken na publicatie bezwaar te maken tegen een wijziging van de gebruiksvoorwaarden en de mogelijkheid om hiervan kennis te nemen ten opzichte van oktober. In geval van tijdig bezwaar hebben beide partijen het recht om de overeenkomst buitengewoon te beëindigen in overeenstemming met de beëindigingsbepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Andere beëindigingsrechten blijven hierdoor onaangetast. Indien u niet binnen de bezwaartermijn bezwaar maakt of indien u daarna gebruik blijft maken van onze diensten, wordt de wijziging geacht te zijn geaccepteerd en wordt deze onderdeel van de overeenkomst.

Wanneer wij u informeren over de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, zullen wij u specifiek wijzen op de mogelijkheid van bezwaar en annulering, de termijn en de juridische gevolgen, met name met betrekking tot het niet maken van bezwaar.

12. Kredietrichtlijnen en kredietscores

De kredietrichtlijnen en de kredietscoremethode die door Oktober IFP worden gebruikt, zijn beschikbaar via deze link.

13. Slotbepalingen

Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In het geval van een dergelijke ongeldigheid wordt de ongeldige bepaling vervangen door de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt in het geval van een lacune.

De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen met betrekking tot met name de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van deze gebruiksvoorwaarden is de rechtbank die verantwoordelijk is voor onze maatschappelijke zetel in het geval van contracten met handelaren, rechtspersonen van publiek recht of bijzondere fondsen van publiek recht.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten, evenals op alle in dit verband gesloten contracten; de toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.